Inleiding

Toon paragraaf Verberg paragraaf

Achtergrond van het onderzoek

Tot voor kort bestond het werkgebied van accountants voornamelijk uit het verstrekken van zekerheid bij historische financiële informatie. Maar dat het werkgebied van accountants zich niet enkel zou moeten blijven beperken tot het controleren van en zekerheid verschaffen bij historische financiële verslaggeving, komt duidelijk naar voren in het artikel "Het accountantsberoep is op zoek naar een Einstein” van professor Barbara Majoor. Volgens haar “is duidelijk geworden dat het maatschappelijk verkeer als kerngebruikers van onze dienstverlening ook gevarieerder is geworden en over andere zaken dan alleen de financiële performance van een organisatie zekerheid wil hebben. Ik noem onderwerpen als milieu, ethiek en maatschappelijke performance” (Majoor, 2007).

In juni 2006 heeft het Koninklijk NIVRA een projectgroep opgericht, die in mei 2008 de publicatie heeft uitgebracht ‘Niet-financiële informatie in beweging’. De publicatie is een antwoord op de ontwikkeling dat organisaties steeds meer verantwoording afleggen over niet-financiële informatie, zoals verslaggeving over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De publicatie dient als een wegwijzer voor iedereen die betrokken is bij de verantwoording en Assurance van niet-financiële informatie, waarbij de publieke sector in eerste instantie het uitgangspunt vormt. In januari 2010 publiceerde het Koninklijk NIVRA het rapport ‘Meer dan euro’s alleen, Nieuwe kaders voor de verantwoording en Assurance van niet-financiële informatie’. De kern van dit rapport is dat het accent moet liggen op de integratie van alle soorten informatie, zowel niet-financiële als financiële informatie, zodat de gebruiker die informatie krijgt die hij voor zijn besluitvorming nodig heeft en waarbij de accountant verschillende rollen kan vervullen van adviseur tot assurance-verschaffer.

Het Koninklijk NIVRA sluit het rapport af met de woorden: ‘Met deze publicatie is het werk nog niet af. De discussie gaat nu van start’. Met mijn scriptie wil ik graag een bijdrage leveren aan deze discussie!

Opbouw van de scriptie

De scriptie is opgebouwd uit vier delen zoals weergegeven in de onderstaande figuur ‘Opbouw van de scriptie’. Deel A gaat in op de totstandkoming van het algemeen wetenschappelijk model, wat uiteindelijk leidt tot het ‘MVO-Transparantiemodel’. In dit deel wordt antwoord gegeven op de eerste vier deelvragen. Deel B beschrijft de G3 Richtlijnen en beantwoordt de deelvragen 5 en 6. De G3 Richtlijnen worden getoetst aan het MVO-Transparantiemodel. Deel C beschrijft de doelgroep van het onderzoek, zijnde de staatsdeelnemingen en geeft antwoord op deelvraag 7. Deel D gaat in op het onderzoek, de resultaten en de conclusies uit het onderzoek en beantwoordt deelvraag 8. In ‘Conclusies en aanbevelingen’ wordt antwoord gegeven op de probleemstelling.

Opbouw van de scriptie
Opbouw van de scriptie

Opbouw van de scriptie